AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusunun Kimliği 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile veri sorumluları için kişisel verisini işlediği ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü getirilmiştir. 6698 sayılı Kanun kapsamında belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi veri sorumlusu olarak KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, KOMEK aşağıdaki şartlarda işleyecektir.

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği Hemşerilerimizin kişisel verileri, başta 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve diğer yasal mevzuat gereği belediyemize yapmış oldukları başvurularda sunulacak hizmetler için kullanılmak, belediyecilik hizmetlerimizi gerçekleştirmek, sosyal yardım verilmesi, hediye kampanyaları düzenlenmesi, çekiliş kura gibi faaliyetlerin yürütülmesi ve buna benzer faaliyetlerin şartlarını düzenlemek ve bu kapsamlarda her türlü iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek, kamusal faaliyetlerde kullanmak, hizmetlerimizle ilgili bilgilendirmek ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, KOMEK görev ve sorumlulukları kapsamında gerçekleştirilecek tüm hizmetlerin ifası amacıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat esaslarına uygun olmak kaydıyla kayıt altına alınarak işlenmektedir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçla Aktarılabileceği ile Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Bu kapsamda kimlik bilgileriniz, adresiniz, telefon numaranız, barınma bilgileriniz, kâğıt üzerinde ya da elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak size ait bilgi ve belgeler belediyemiz tarafından işlenebileceği gibi yasal mevzuata uygun olarak yapılacak işlemlerin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlar, kamu kurumları ve lokasyon bilgisi gibi hizmetin ifası için zorunlu olan bilgileriniz 3. Kişilerle paylaşılabilecektir. Başvuru sahibi hemşerilerimize ait yukarda bahsedilen kişisel veriler ilgili mevzuatlar uyarınca gerektiğinde elektronik onay gerektiğinde ise onay ve ıslak imzalarıyla yazılı olarak veya kurumsal web sitemiz üzerinden belediyenin uygun gördüğü çeşitli yöntemlerle toplanabilir.

4. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre veri sorumlusu KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, KOMEK’İN yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce yazılı olarak bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.